Сокаль. ДНЗ (ясла-садок) № 5
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!


Прозорість та інформаційна відкритість

Кошторис на 2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                  Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  N

                                                                                                                                                                                      57

                                                                                                                                     (у редакції наказу Міністерства фінансів України

                                                                                                       Затверджений у сумі: Дев'ятнадцять мільйонів шістсот шістдесят

                                                                                                       п'ять тисяч двадцять грн. 00 коп. (19665020 грн. 00 коп.)

                                                                                                                              (сума словами і цифрами)

                                                                                                                                   Міський голова

                                                                                                                                          (посада)

                                                                                                                                    Кондратюк В.І

                                                                                                                       (підпис)              (ініціали і прізвище)

                                                                                                       8 грудня 2017р.

                                                                                                                  (число, місяць, рік)                         М.П.

                                                                     Кошторис на 2017 рік

                                                         04056279 Виконавчий комітет Сокальської міської ради

                                                                (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

                                                                                Сокаль, Сокальський

                                                                          (найменування міста, району, області)

   Вид бюджету  Міський

   код та назва відомчої класифікації       03           Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

   видатків та кредитування бюджету                      обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська

  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування       1010         Дошкільна освіта                                                                       )

  місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації                                                                                                                 )

   видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової

  класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

  самоврядування, які не застосовують програмно-цільового

  методу)*                                                                                                                                                                     (грн.)

                                        Найменування                                           Код                    Усього на рік                       Разом

                                                                                                                     Загальний фонд   Спеціальний фонд

                                                  1                                                       2                   3                        4                     5

                                 НАДХОДЖЕННЯ - усього                                      x                  19665020,00                  0,00       19665020,00

  Надходження коштів із загального фонду бюджету                                                     x                  19665020,00           Х                 19665020,00

  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:                                    х                   X                              0,00                 0,00

  - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із              25010000              X                              0,00                 0,00

  законодавством

     (розписати за підгрупами)                                                                            

  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю         2501010              Х                              0,00                 0,00

  Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                       2501020              Х                              0,00                 0,00

  Плата за оренду майна бюджетних установ                                                        2501030              Х                              0,00                 0,00

  Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім              2501040              Х                              0,00                 0,00

  нерухомого майна)                                                                                    0

  - інші джерела власних надходжень бюджетних установ                                           25020000              X                              0,00                 0,00

     (розписати за підгрупами)                                                                            

  Благодійні внески, гранти та дарунки                                                              2502010              Х                              0,00                 0,00

  Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та           2502020              Х                              0,00                 0,00

  від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з                   0

  відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

  Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на            2502030              Х                              0,00                 0,00

  депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,                0

  якщо таким закладам законом надано відповідне право 

  Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та              2502040              Х

  фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах                 0

  фінансової підтримки

  - інші надходження, у тому числі:                                                                                          Х                              0,00                 0,00

     - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)                                                       Х

     - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом                                          Х

  боргового зобов'язання)

     - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків                                  Х

  та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

                                                                                                                               Х                      **                    **

                     ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього                         х                  19665020,00                  0,00       19665020,00

  Поточні видатки                                                                                 2000                19665020,00                              19665020,00

  Оплата праці                                                                                     2110                11189920,00                              11189920,00

  Заробітна плата                                                                                  2111                11189920,00                              11189920,00

  Грошове забезпечення військовослужбовців                                                2112

  Нарахування на оплату праці                                                                  2120                 2461790,00                               2461790,00

  Використання товарів і послуг                                                                2200                 6008310,00                               6008310,00

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                              2210                   176000,00                                 176000,00

  Медикаменти та перев`язувальні матеріали                                                 2220                    10000,00                                  10000,00

  Продукти харчування                                                                           2230                 1663360,00                               1663360,00

  Оплата послуг (крім комунальних)                                                           2240                   319010,00                                 319010,00

  Видатки на відрядження                                                                        2250                    25480,00                                  25480,00

  Видатки та заходи спеціального призначення                                              2260

 

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                               2270                 3814460,00                               3814460,00

  Оплата теплопостачання                                                                       2271                 2771820,00                               2771820,00

  Оплата водопостачання та водовідведення                                                  2272                   101570,00                                 101570,00

  Оплата електроенергії                                                                          2273                   476930,00                                 476930,00

  Оплата природного газу                                                                       2274                   464140,00                                 464140,00

  Оплата інших енергоносіїв                                                                    2275

  Оплата енергосервісу                                                                           2276

  Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)     2280

  програм

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних            2281

  (регіональних) програм

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до    2282

  заходів розвитку

  Обслуговування боргових зобов`язань                                                      2400

  Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань                                        2410

  Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань                                          2420

  Поточні трансферти                                                                             2600

  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)            2610

  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                    2620

  Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям        2630

  Соціальне забезпечення                                                                         2700

  Виплата пенсій і допомоги                                                                     2710

  Стипендії                                                                                          2720

  Інші виплати населенню                                                                        2730

  Інші поточні видатки                                                                           2800                      5000,00                                    5000,00

  Капітальні видатки                                                                              3000

  Придбання основного капіталу                                                               3100

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                    3110

  Капітальне будівництво (придбання)                                                         3120

  Капітальне будівництво (придбання) житла                                                3121

  Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів                                      3122

  Капітальний ремонт                                                                             3130

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                      3131

  Капітальний ремонт інших об`єктів                                                          3132

  Реконструкція та реставрація                                                                  3140

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                              3141

  Реконструкція та реставрація інших об`єктів                                               3142

  Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури                                    3143

  Створення державних запасів і резервів                                                      3150

  Придбання землі та нематеріальних активів                                                 3160

  Капітальні трансферти                                                                          3200

  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                       3210

  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                  3220

  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям     3230

  Капітальні трансферти населенню                                                            3240

  Надання внутрішніх кредитів                                                                  4110

  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів                        4111

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям                               4112

  Надання інших внутрішніх кредитів                                                         4113

  Надання зовнішніх кредитів                                                                   4210

  Нерозподілені видатки                                                                          9000

   Міський голова                                                                                                Головний бухгалтер Кондратюк В.І

                                                                                                     (підпис)                                                      (ініціали і прізвище)

   нсово - господарського відділу                                                                                              Ділай Л.М.

                                                        8 грудня 2017р.                         (підпис)                                                      (ініціали і прізвище)

    М.П.***                                      (число, місяць, рік)

   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - Усього".

   *** Зуповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних  вищих  навчальних  закладів, яким безпосередньо встановлені

призначення у державному бюджеті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                              Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  N 57

                                                                                                                                     (у редакції наказу Міністерства фінансів України

                                                                                                       Затверджений у сумі: Один мільйон двісті дев'яносто чотири тисячі

                                                                                                        сімдесят грн. 00 коп. (1294070 грн. 00 коп.)

                                                                                                                              (сума словами і цифрами)

                                                                                                                                   Міський голова

                                                                                                                                          (посада)

                                                                                                                                    Кондратюк В.І

                                                                                                                       (підпис)              (ініціали і прізвище)

                                                                                                       8 грудня 2017р.

                                                                                                                  (число, місяць, рік)                         М.П.

                                                                     Кошторис на 2017 рік

                                                         04056279 Виконавчий комітет Сокальської міської ради

                                                                (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

                                                                                Сокаль, Сокальський

                                                                          (найменування міста, району, області)

   Вид бюджету  Міський

   код та назва відомчої класифікації       03           Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

   видатків та кредитування бюджету                      обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська

  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування       1010         Дошкільна освіта                                                                       )

  місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації                                                                                                                 )

   видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової

  класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

  самоврядування, які не застосовують програмно-цільового

  методу)*                                                                                                                                                                     (грн.)

                                        Найменування                                           Код                    Усього на рік                       Разом

                                                                                                                     Загальний фонд   Спеціальний фонд

                                                  1                                                       2                   3                        4                     5

                                 НАДХОДЖЕННЯ - усього                                      x                            0,00         1294070,00        1294070,00

  Надходження коштів із загального фонду бюджету                                                     x                            0,00           Х                            0,00

  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:                                    х                   X                     1294070,00        1294070,00

  - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із              25010000              X                     1294070,00        1294070,00

  законодавством

     (розписати за підгрупами)                                                                            

  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю         2501010              Х                     1294070,00        1294070,00

  Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                       2501020              Х                              0,00                 0,00

  Плата за оренду майна бюджетних установ                                                        2501030              Х                              0,00                 0,00

  Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім              2501040              Х                              0,00                 0,00

  нерухомого майна)                                                                                    0

  - інші джерела власних надходжень бюджетних установ                                           25020000              X                              0,00                 0,00

     (розписати за підгрупами)                                                                            

  Благодійні внески, гранти та дарунки                                                              2502010              Х                              0,00                 0,00

  Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та           2502020              Х                              0,00                 0,00

  від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з                   0

  відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

  Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на            2502030              Х                              0,00                 0,00

  депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,                0

  якщо таким закладам законом надано відповідне право 

  Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та              2502040              Х

  фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах                 0

  фінансової підтримки

  - інші надходження, у тому числі:                                                                                          Х                              0,00                 0,00

     - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)                                                       Х

     - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом                                          Х

  боргового зобов'язання)

     - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків                                  Х

  та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

                                                                                                                               Х                      **                    **

                     ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього                         х                            0,00         1294070,00        1294070,00

  Поточні видатки                                                                                 2000                                        1294070,00        1294070,00

  Оплата праці                                                                                     2110

  Заробітна плата                                                                                  2111

  Грошове забезпечення військовослужбовців                                                2112

  Нарахування на оплату праці                                                                  2120

  Використання товарів і послуг                                                                2200                                        1294070,00        1294070,00

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                              2210                                              260,00              260,00

  Медикаменти та перев`язувальні матеріали                                                 2220

  Продукти харчування                                                                           2230                                        1293810,00        1293810,00

  Оплата послуг (крім комунальних)                                                           2240

  Видатки на відрядження                                                                        2250

  Видатки та заходи спеціального призначення                                              2260

 

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                               2270

  Оплата теплопостачання                                                                       2271

  Оплата водопостачання та водовідведення                                                  2272

  Оплата електроенергії                                                                          2273

  Оплата природного газу                                                                       2274

  Оплата інших енергоносіїв                                                                    2275

  Оплата енергосервісу                                                                           2276

  Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)     2280

  програм

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних            2281

  (регіональних) програм

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до    2282

  заходів розвитку

  Обслуговування боргових зобов`язань                                                      2400

  Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань                                        2410

  Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань                                          2420

  Поточні трансферти                                                                             2600

  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)            2610

  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                    2620

  Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям        2630

  Соціальне забезпечення                                                                         2700

  Виплата пенсій і допомоги                                                                     2710

  Стипендії                                                                                          2720

  Інші виплати населенню                                                                        2730

  Інші поточні видатки                                                                           2800

  Капітальні видатки                                                                              3000

  Придбання основного капіталу                                                               3100

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                    3110

  Капітальне будівництво (придбання)                                                         3120

  Капітальне будівництво (придбання) житла                                                3121

  Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів                                      3122

  Капітальний ремонт                                                                             3130

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                      3131

  Капітальний ремонт інших об`єктів                                                          3132

  Реконструкція та реставрація                                                                  3140

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                              3141

  Реконструкція та реставрація інших об`єктів                                               3142

  Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури                                    3143

  Створення державних запасів і резервів                                                      3150

  Придбання землі та нематеріальних активів                                                 3160

  Капітальні трансферти                                                                          3200

  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                       3210

  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                  3220

  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям     3230

  Капітальні трансферти населенню                                                            3240

  Надання внутрішніх кредитів                                                                  4110

  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів                        4111

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям                               4112

  Надання інших внутрішніх кредитів                                                         4113

  Надання зовнішніх кредитів                                                                   4210

  Нерозподілені видатки                                                                          9000

   Міський голова                                                                                                Головний бухгалтер Кондратюк В.І

                                                                                                     (підпис)                                                      (ініціали і прізвище)

   нсово - господарського відділу                                                                                              Ділай Л.М.

                                                        8 грудня 2017р.                         (підпис)                                                      (ініціали і прізвище)

    М.П.***                                      (число, місяць, рік)

   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - Усього".

   *** Зуповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних  вищих  навчальних  закладів, яким безпосередньо встановлені

призначення у державному бюджеті.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                  Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  N

                                                                                                                                                                                      57

                                                                                                                                     (у редакції наказу Міністерства фінансів України

                                                                                                       Затверджений у сумі: Один мільйон двісті дев'яносто шість тисяч

                                                                                                       дев'ятсот сорок сім грн. 00 коп. (1296947 грн. 00 коп.)

                                                                                                                              (сума словами і цифрами)

                                                                                                                                   Міський голова

                                                                                                                                          (посада)

                                                                                                                                    Кондратюк В.І

                                                                                                                       (підпис)              (ініціали і прізвище)

                                                                                                       1 жовтня 2017р.

                                                                                                                  (число, місяць, рік)                         М.П.

                                                                     Кошторис на 2017 рік

                                                         04056279 Виконавчий комітет Сокальської міської ради

                                                                (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

                                                                                Сокаль, Сокальський

                                                                          (найменування міста, району, області)

   Вид бюджету  Міський

   код та назва відомчої класифікації       03           Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

   видатків та кредитування бюджету                      обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська

  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування       1010         Дошкільна освіта                                                                       )

  місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації                                                                                                                 )

   видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової

  класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

  самоврядування, які не застосовують програмно-цільового

  методу)*                                                                                                                                                                     (грн.)

                                        Найменування                                           Код                    Усього на рік                       Разом

                                                                                                                     Загальний фонд   Спеціальний фонд

                                                  1                                                       2                   3                        4                     5

                                 НАДХОДЖЕННЯ - усього                                      x                            0,00         1296947,00        1296947,00

  Надходження коштів із загального фонду бюджету                                                     x                            0,00           Х                            0,00

  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:                                    х                   X                     1296947,00        1296947,00

  - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із              25010000              X                              0,00                 0,00

  законодавством

     (розписати за підгрупами)                                                                            

  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю         2501010              Х                              0,00                 0,00

  Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                       2501020              Х                              0,00                 0,00

  Плата за оренду майна бюджетних установ                                                        2501030              Х                              0,00                 0,00

  Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім              2501040              Х                              0,00                 0,00

  нерухомого майна)                                                                                    0

  - інші джерела власних надходжень бюджетних установ                                           25020000              X                              0,00                 0,00

     (розписати за підгрупами)                                                                            

  Благодійні внески, гранти та дарунки                                                              2502010              Х                              0,00                 0,00

  Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та           2502020              Х                              0,00                 0,00

  від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з                   0

  відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

  Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на            2502030              Х                              0,00                 0,00

  депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,                0

  якщо таким закладам законом надано відповідне право 

  Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та              2502040              Х

  фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах                 0

  фінансової підтримки

  - інші надходження, у тому числі:                                                                                          Х                     1296947,00        1296947,00

     - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)                                                       Х

     - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом                                          Х

  боргового зобов'язання)

     - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків                                  Х

  та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

                                                                                                                               Х                      **                    **

                     ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього                         х                            0,00         1296947,00        1296947,00

  Поточні видатки                                                                                 2000

  Оплата праці                                                                                     2110

  Заробітна плата                                                                                  2111

  Грошове забезпечення військовослужбовців                                                2112

  Нарахування на оплату праці                                                                  2120

  Використання товарів і послуг                                                                2200

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                              2210

  Медикаменти та перев`язувальні матеріали                                                 2220

  Продукти харчування                                                                           2230

  Оплата послуг (крім комунальних)                                                           2240

  Видатки на відрядження                                                                        2250

  Видатки та заходи спеціального призначення                                              2260

 

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                               2270

  Оплата теплопостачання                                                                       2271

  Оплата водопостачання та водовідведення                                                  2272

  Оплата електроенергії                                                                          2273

  Оплата природного газу                                                                       2274

  Оплата інших енергоносіїв                                                                    2275

  Оплата енергосервісу                                                                           2276

  Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)     2280

  програм

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних            2281

  (регіональних) програм

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до    2282

  заходів розвитку

  Обслуговування боргових зобов`язань                                                      2400

  Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань                                        2410

  Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань                                          2420

  Поточні трансферти                                                                             2600

  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)            2610

  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                    2620

  Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям        2630

  Соціальне забезпечення                                                                         2700

  Виплата пенсій і допомоги                                                                     2710

  Стипендії                                                                                          2720

  Інші виплати населенню                                                                        2730

  Інші поточні видатки                                                                           2800

  Капітальні видатки                                                                              3000                                        1296947,00        1296947,00

  Придбання основного капіталу                                                               3100                                        1296947,00        1296947,00

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                    3110

  Капітальне будівництво (придбання)                                                         3120

  Капітальне будівництво (придбання) житла                                                3121

  Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів                                      3122

  Капітальний ремонт                                                                             3130                                        1296947,00        1296947,00

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                      3131

  Капітальний ремонт інших об`єктів                                                          3132                                        1296947,00        1296947,00

  Реконструкція та реставрація                                                                  3140

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                              3141

  Реконструкція та реставрація інших об`єктів                                               3142

  Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури                                    3143

  Створення державних запасів і резервів                                                      3150

  Придбання землі та нематеріальних активів                                                 3160

  Капітальні трансферти                                                                          3200

  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                       3210

  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                  3220

  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям     3230

  Капітальні трансферти населенню                                                            3240

  Надання внутрішніх кредитів                                                                  4110

  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів                        4111

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям                               4112

  Надання інших внутрішніх кредитів                                                         4113

  Надання зовнішніх кредитів                                                                   4210

  Нерозподілені видатки                                                                          9000

   Міський голова                                                                                                Головний бухгалтер Кондратюк В.І

                                                                                                     (підпис)                                                      (ініціали і прізвище)

   нсово - господарського відділу                                                                                              Ділай Л.М.

                                                       1 жовтня 2017р.                         (підпис)                                                      (ініціали і прізвище)

    М.П.***                                      (число, місяць, рік)

   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - Усього".

   *** Зуповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних  вищих  навчальних  закладів, яким безпосередньо встановлені

призначення у державному бюджеті.

 

         
       
       
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду         
за січень - жовтень  2017р.    
           
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради (дошкільні установи) КПКВ - 1010      
           
Одиниця виміру: грн, коп.          
 
Показники КЕКВ та/або ККК Надійшло коштів Видатки    
   
   
1 2 7 8    
Видатки  -  усього Х 2 852 270,08 2 851 910,08    
у тому числі:
Поточні видатки
2000        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. освітня субвенція) 2100        
Використання товарів і послуг 2200 2 852 270,08 2 851 910,08    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* 2210 147 771,68 147 771,68    
Медикаменти 2220 10 000,00 10 000,00    
Продукти харчування (дошкільні групи та пільгові категорії) 2230 920 330,03 919 970,03    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 157 448,85 157 448,85    
Видатки на відрядження 2250 8 637,27 8 637,27    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  ** 2270 1 608 082,25 1 608 082,25    
Кошти для участі в конкурсух, олімпіадах, змаганнях 2280        
Стипендії  2720 - -    
Капітальні видатки 3000 126 363,70 126 363,79    
Придбання основного капіталу 3100 126 363,79 126 363,79    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - -    
  Капітальний ремонт 3132 126 363,79 126 363,79    

 

 

                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за ІІІ квартал 2017 р.  
                      коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   03 -  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1010 Дошкільна освіта  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 1 296 947,00 815 000,00 - - - 126 363,79 126 363,79 - - -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 1 296 947,00 - - - - 126 363,79 126 363,79 - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 1 296 947,00 - - - - 126 363,79 126 363,79 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 1 296 947,00 - - - - 126 363,79 126 363,79 - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 1 296 947,00 - - - - 126 363,79 126 363,79 - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 815 000,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
                         
Міський голова       В.І.Кондратюк        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Начальник фінансово-господарського відділу       Л.М.Ділай        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
"06"жовтня 2017 року                        
                         

 

                  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),              
за ІІІ квартал 2017 р.
                                коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ     04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ     4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ     420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                  
Одиниця виміру: грн, коп.                                  
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у т.ч. проведені за видатками загального фонду
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 1 294 070,00 153 025,61 - - - - 860 068,49 Х Х Х Х Х Х 146 236,99 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 1 294 070,00 Х Х Х Х - 860 068,49 Х Х Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 1 294 070,00 Х Х Х Х Х Х 866 857,11 - - - - - Х Х
у тому числі:                                  
Поточні видатки 2000 080 1 294 070,00 Х Х Х Х Х Х 866 857,11 - - - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 1 294 070,00 Х Х Х Х Х Х 866 857,11 - - - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 260,00 Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 1 293 810,00 Х Х Х Х Х Х 866 857,11 - - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
                                   
Міський голова           В.І.Кондратюк                
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                
Начальник фінансово-господарського відділу         Л.М.Ділай                
"06"жовтня 2017 року   (підпис)       (ініціали, прізвище)                
                                   

 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за ІІІ квартал 2017 р.    
                коди    
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 04056279    
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 -    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 19 665 020,00 14 828 720,00 - 11 988 146,90 11 987 246,90 900,00    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 19 665 020,00 - - 11 988 146,90 11 987 246,90 900,00    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 13 651 710,00 - - 9 131 988,48 9 131 448,48 540,00    
Оплата праці  2110 040 11 189 920,00 8 708 290,00 - 7 470 772,30 7 470 232,30 540,00    
  Заробітна плата 2111 050 11 189 920,00 - - 7 470 772,30 7 470 232,30 540,00    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 2 461 790,00 1 920 820,00 - 1 661 216,18 1 661 216,18 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 6 008 310,00 - - 2 852 270,08 2 851 910,08 360,00    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 176 000,00 - - 147 771,68 147 771,68 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 -    
Продукти харчування 2230 110 1 663 360,00 1 330 210,00 - 920 330,03 919 970,03 360,00    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 319 010,00   - 157 448,85 157 448,85 -    
Видатки на відрядження 2250 130 25 480,00 - - 8 637,27 8 637,27 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 3 814 460,00 2 354 510,00 - 1 608 082,25 1 608 082,25 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 2 771 820,00 - - 964 659,79 964 659,79 -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 101 570,00 - - 56 744,14 56 744,14 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 476 930,00 - - 340 976,37 340 976,37 -    
  Оплата природного газу 2274 190 464 140,00 - - 245 701,95 245 701,95 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 5 000,00   - 3 888,34 3 888,34      
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 504 890,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Міський голова         В.І.Кондратюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Начальник фінансово-господарського відділу         Л.М.Ділай      
"06"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                     

 

 

 

 

Благодійництво
 

                                                            7 вересня 2017 року

 Колектив дошкільного навчального закладу № 5 «Сонечко» висловлює щиру подяку за участь та допомогу у підготовці до нового 2017-2018 навчального року, та пишається, що має честь працювати з такими батьками. Дякуємо Вам  за плідну співпрацю та розуміння наших проблем, за зміцнення матеріально-технічної бази. 
  Щиро дякуємо вам за доброзичливість та  довіру.
Завдяки вам: 
      -  проведено у всіх групах поточний ремонт кухонних блоків та туалетів;
-         пофарбовано вікна в всіх  вікових групах із зовнішнього і внутрішнього боку;
-         упорядковано ігрові майданчики: пофарбовано ігрові споруди, встановлено нові пісочниці на майданчиках  вікових груп №5,№6, №8, споруди: літак, потяг, корабель, казкові тварини;
-          пофарбовано споруди на спортивному майданчику, навіси на павільйонах.
Для якісної організації та здійснення навчально-виховного процесу навчальні осередки груп поповнено дидактичним матеріалом, посібниками.  Для роботи з дітьми у всіх вікових групах закуплена художня література, дидактичний демонстраційний та роздатковий матеріал.
Групові осередки поповнено також таким сучасним матеріалом: настільно-друкованими дидактичними іграми та посібниками; дитячим модулями (кухні, перукарні, лікарні, автопарки та ін..), різноманітними театрами.
В ІІІ кварталі 2017 року оприбутковано придбані за кошти батьків:                        -      дитячі меблі (ігрові модулі "Кухня", "Перукарня") у старшу групу №6 «Капітошка»;                                                                                                                      -     тюлі:  в середні групи №4 "Чомусики"  - 26 метрів і №5 "Котигорошко" - 20 метрів,    в молодшу групу №2 "Бджілка" - 20 метрів.                
Висловлюємо слова подяки  батьківській громаді всіх восьми вікових груп,  яка приймала активну участь у створенні  затишку та комфорту в дошкільному закладі. Ми високо цінуємо Вашу батьківську підтримку та небайдуже ставлення до  життя дошкільного навчального закладу.
 

15.05.2017року

Адміністрація, педагогічний колектив  дошкільного навчального закладу №5 м.Сокаля «Сонечко»  щиро вдячні батьківським комітетам, батькам усіх вікових груп  за створення  комфорту і затишку, повноцінне розвивальне середовище для наших малят.

Особлива подяка батькам:

Ø групи раннього віку №1 «Веселі малюки»: Ситничук Людмилі, Белзюк Тетяні, Власовій Юлії, Харко Оксані, Ціздин Оксані, Коваль Наталії, Пустельник Світлані, Федик Оксані, Мамуладзе Геннадію, Старушкевич Оксані  за допомогу у фарбуванні вікон групи та споруд на ігровому майданчику.

 

Ø батькам дітей старшої групи №2 «Казочка» за ремонт спальної кімнати, допомогу у фарбуванні споруд на ігровому майданчику. Окрема подяка Воробйову Олександру за привезені споруди на ігровий майданчик; Джурій Оксані за ігровий матеріал.

 

Ø Батьківському комітету, батькам старшої групи №3 «Теремок» за систематичну співпрацю, фарбування споруд на майданчику.

 

Ø Батьківському комітету, батькам молодшої групи №4 «Віночок»  за придбані матеріали та ремонт каналізаційної системи в туалетній кімнаті; матеріали для оновлення інтер’єру групової кімнати.

 

Ø Батькам молодшої групи №5 «Котигорошко» за придбання великого ігрового літака у павільйон майданчика, допомогу у фарбуванні споруд на майданчику,  вікон  у груповій кімнаті. Окрема подяка - Андрусяку Роману за виготовлений за власний кошт потяга на майданчик; Мойсеєнко Людмилі за творчий задум  оформлення ігрового майданчика та реалізацію.

 

Ø Батькам середньої групи №6 «Капітошка»: Сорочук Юлії, Онищуку Василю, Джугалу Павлу, Боднару Ігорю, Мельничуку Ігорю, Жолнович Марії,  Кунах    за оформлення ігрового майданчика, фарбування споруд на майданчику,  вікон  у груповій кімнаті.

 

Ø Усім батькам логопедичної групи №8 «Містечко майстрів» за оновлення прогулянкового майданчика.

       Батькам дітей-випускників  дошкільного закладу  №5 дякуємо за придбані  картриджі до струменевого принтера та кольорові чорнила для них.

       Усім батькам дошкільнят дитсадка «Сонечко»  бажаємо міцного здоров’я, шани людської, добробуту, благополуччя, родинного щастя і затишку,   успіхів у праці і в подальшому вихованні дітей.

 

Будемо раді розвитку нашої співпраці і взаєморозумінню! 

 

09.05.2017р. Шановний Юліє Павловичу! Сьогодні ми просто впевнені, що завдяки Вашій опіці і допомозі, як керівника благодійного фонду «Майбутнє України. Сокальщина»  -  у наших малят-дошкільнят, які одержують дошкільну освіту, розвиток та виховання в дошкільному закладі №5 м.Сокаля «Сонечко», буде море успіху та здобутків в океані знань, вони виростуть добрими і милосердними людьми.

А гасло «Досліджуй, думай, вивчай і дій!» буде впевнено вести їх по життю.

І діти завжди будуть пам’ятати отчий дім,

 свій рідний край, свою державу

 і сенс життя вбачати в тім,

 щоб для людей творити славу!

 

     З повагою і вдячністю колектив та батьки ДНЗ №5 «Сонечко».

 

  Грудень, 2016 року.

8 грудня 2016 року в ДНЗ №5 відбулася загальносадочкова батьківська конференція "Ми не безліч однакових "Я", ми - це безліч усесвітів різних". 

Батьки і діти із задоволенням брали участь у роботі творчих майстерень та майстер-класів. Свої  варіанти, роздуми, бачення сучасного дня дошкілля, дитячого садка майбутнього, які цінності мають покладатись в основу цієї роботи презентували досвічені педагоги: Кусевич С.В., Царікова Н.В., Щербата Г.А., Басалик О.С., Ганіткевич Н.П..  В ході спільної роботи,  перегляду слайдової презентації,   дитячих робіт,  виступу танцювального дитячого колективу,  у підсумку батьки та педагоги  переконливого довели, якими в час історичних змін, повалення стереотипів, реформування освітньої галузі хочемо бачити ми своїх дітей в купі з тими знаннями, які зроблять їх життя цікавим, комфортним, позитивним, додадуть впевненості у своїх можливостях. 

Загальнобатьківський комітет, батьківські комітети груп подякували усім батькам, працівникам садочку  за плідну працю минулого року та підвели підсумки роботи. 

   В  свою чергу завідувач ДНЗ №5 Венгерак Л.І. висловила загальну думку колективу садочку "Сонечко" про те, що справжній педагог ніколи не чекає вдячності, але щасливий, коли є взаєморозуіння. Показником успішості для нас у співпраці з вами є прояв Вашої ініціативи.

Бо за ті роки, що малюки проводять у дитячому садку, вихователь і батьки стають справжніми партнерами, друзями…  «Праця не тільки там, де людина сіє хліб або садить дерево.  Найбільш тонка, найбільш складна праця, коли людина приходить до людини, бачить у її очах, читає «поміж рядків»  її поклик про допомогу. Ця праця є вищою мірою людського духу».       Саме такі рядки В.О.Сухомлинського  хотілось би  присвятити нашим однодумцям ( спонсорам), друзям, нашим батькам, ВАМ- людям, які відставивши безліч різних турбот  та проблем, прийшли на допомогу вихованцям ДНЗ «Сонечко» і своєю працею, доброчинністю допомогли зробити садочок затишним, привітним і гостинним.      Адже це наші батьки купували постіль і рушнички, іграшки та книжки, які залишаться і для наступних вихованців, приносили квіти, щоб група стала затишнішою. Це наші батьки молодшої групи №4 та  середньої групи №6(Онищук Василь, Джугало Павло та Наталія, Кондратьєва Надія,     Романів Софія) з своїми «командами»  допомогли упорядкувати дитячий майданчик – змайстрували кораблик і потяг,  накриття на пісочницю,  встановили столики і лавочки. Це наші батьки допомагали прикрашати групи до свят, готуватися до різноманітних виставок, конкурсів. Це наші батьки  всіх вікових груп та  бабусі активно відгукнулися на прохання пошити  казкові подушечки для своїх малят; створити  чарівні скриньки Афлатуна, та й самого космічного вогника-Афлатунчика  А скільки мам і тат,  бабусь проявили себе у творчості: Литвин Алла (мама Каміли зі старшої групи №3 – створила неперевершеного Афлатунчика, родину ляльок-мотанок, сніговика, картини), бабуся Єви Огінської пошила чудовий одяг для ляльок…        Зрозуміло, подяки заслуговують усі батьки вихованців дитячого садка «Сонечко» за надану допомогу у розвитку групи або ДНЗ в цілому.Тож нехай доброчинність вернеться до вас сторицею. Від усього серця бажаємо вам всім-всім здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Хай Господь Бог сторицею віддячить  за вашу  підтримку і за частинку душі, подаровану нам.

Цьогоріч оприбуткована наступна благодійна допомога:

батьки молодшої групи №5 "Котигорошко"  придбали в групу куточок природи та куточок книги, комплект постелі - 23 шт. та комплект рушників  - 25 шт.;

батьки групи раннього віку №1 "Веселі малюки" придбали комплект постелі - 23 шт. та комплект рушників  - 46 шт.

 

Шановні батьки!

Адміністрація ДНЗ висловлює ВАМ велику подяку за надання благодійної допомоги у зміцненні матеріально-технічної бази закладу!

На розширеному засіданні ради закладу був підведений підсумок благодійної допомоги за

2013, 2014 роки в дошкільному навчальному закладі.

 

Придбані товари:

У музичний зал:

  • килимове покриття  3м х 10м
  • килимова доріжка  0,9м х 10м
  • килим овальний   2м
  • карнизи пластикові  3м х 10 шт 

У групу раннього віку:

  • Килим 2.5м х 3,5м
  • Тюль 20м

В молодшу групу №3:

  • стільчики дитячі 10шт.

​В молодшу групу №2:

  • комплект дитячих меблів "Кухня"

​В логопедичну групу №7:

  • комплект дитячих меблів "Кухня"

​У старшу групу №6:

  • комплект дитячих меблів "Перукарня".

​Принтер "Canon"

Фотоапарат "Nikon"

 

2015-2016 навчальний рік

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

 Колектив та діти молодшої групи "Капітошка"  вдячні Вам за активну співпрацю з дитячим садочком за розуміння та підтримку, за допомогу у придбанні ігрового куточка та тюлі у групу. Незважаючи на теперішній важкий час ви допомагаєте нам покращити умови для наших діток! Бажаємо Вам  здоров’я, успіхів і фінансового процвітання! Дякуємо Вам за небайдуже ставлення до дитячих потреб і сподіваємось на подальшу підтримку!

 

 Колектив ДНЗ №5 "Сонечко" та діти групи раннього віку "Веселі малюки" висловлюють щиру подяку батькам за допомогу у придбанні порохотяга.

Дуже приємно, що в наш нелегкий час, існують такі люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця.

В народі говорять, що добра людина – це щаслива людина, і доброта обов’язково повертається до того, хто її віддає. 

Дякуємо Вам, за створення комфорту та затишку в групі,

за повноцінне розвивальне середовище для наших малят!